Sony Xperia Z5 Compact - การใช้หน้าจอสัมผัส

background image

การใช้หน้าจอสัมผัส

การแตะ

เปิดหรือเลือกรายการ

เลือกหรือไม่เลือกช่องทําเครื่องหมายหรือตัวเลือก

ป้อนข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

การแตะค้าง

ย้ายรายการ

เปิดใช้งานเมนูรายการ

เปิดใช้งานโหมดตัวเลือก เช่น เพื่อเลือกหลายรายการจากรายการ

22

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

การลากนิ้วเข้าหากันหรือการแยกนิ้วออก

ย่อหรือขยายในหน้าเว็บ ภาพถ่าย และแผนที่ และเมื่อคุณกําลังถ่ายภาพหรือถ่ายภาพวิดีโอ

การปัด

เลื่อนขึ้นหรือลงในรายการ

เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา เช่น ระหว่างบานหน้าต่างของหน้าจอหลัก

ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูตัวเลือกเพิ่ม

23

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

การปัดนิ้ว

เลื่อนได้รวดเร็ว เช่น ในรายการหรือบนเว็บเพจ คุณสามารถหยุดการเคลื่อนไหวในการเลื่อนโดยแตะหน้าจอ