Sony Xperia Z5 Compact - รายการโปรด

background image

รายการโปรด

รายชื่อที่ตั้งไว้เป็นรายการโปรดจะแสดงในแท็บรายการโปรดของแอปพลิเคชันรายชื่อร่วมกับรายชื่อที่คุณติดต่อบ่อย

ที่สุด หรือ "รายชื่อที่ติดต่อบ่อยที่สุด" เพื่อให้เข้าถึงรายชื่อเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว

วิธีเลือกหรือเลิกเลือกรายการเป็นรายการโปรด

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก จากนั้นแตะ

2

แตะรายชื่อที่ต้องการเพิ่มหรือลบออกจากรายการโปรด

3

แตะ

วิธีดูรายชื่อโปรด

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก จากนั้นแตะ

2

แตะ

รายการโปรด