Sony Xperia Z5 Compact - แบตเตอรี่และการจัดการพลังงาน

background image

แบตเตอรี่และการจัดการพลังงาน

อุปกรณ์ของคุณมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวเครื่อง ลองติดตามการใช้แบตเตอรี่จากแอปและคุณสมบัติต่างๆ เพื่อให้ใช้งาน

อุปกรณ์ให้ได้มากที่สุด คุณสมบัติประหยัดพลังงานในเบื้องหลังจะเปิดไว้โดยค่าเริ่มต้นเพื่อช่วยประหยัดการสิ้นเปลือง

แบตเตอรี่ และยังมีโหมดประหยัดพลังงานเพิ่มเติมที่ช่วยลดการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ได้มากขึ้นอีก หากจําเป็น
คุณสมบัติประหยัดพลังงานจะลดความสําคัญของฟังก์ชันบางอย่างที่ไม่จําเป็นในอุปกรณ์ เช่น การแสดงภาพที่ดีกว่า

เดิม กิจกรรมของเครือข่าย เช่น บริการระบุตําแหน่งที่ตั้ง การซิงค์แอป และการสแกน Wi-Fi เบื้องหลัง หากไม่

ต้องการให้กระทบการใช้งานของแอปพลิเคชัน คุณสามารถยกเว้นแอปพลิเคชันนั้นได้ในเมนูการเพิ่มประสิทธิภาพ

แบตเตอรี่ การทําเช่นนี้จะไม่กระทบการโทรและ SMS

การอัปเดตระบบอาจเปลี่ยนโหมดประหยัดพลังงานที่ใข้ได้ในอุปกรณ์ของคุณ

วิธีดูการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ ระยะเวลาโดยประมาณ และเคล็ดลับในการประหยัดพลังงาน

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > แบตเตอรี่ ภาพรวมจะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงเปอร์เซ็นต์การใช้แบตเตอรี่และเวลาที่

สามารถใช้แบตเตอรี่ได้โดยประมาณ

3

แตะ

แสดงการใช้งานแบตเตอรี่ เพื่อดูรายการคุณสมบัติและบริการที่ใช้แบตเตอรี่ตั้งแต่รอบการชาร์จล่าสุด

แตะรายการเพื่อดูข้อมูลวิธีลดการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่

วิธีดูการใช้แบตเตอรี่จากการใช้แอปพลิเคชัน

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > แอปพลิเคชัน

3

เลือกแอปพลิเคชันและดูปริมาณแบตเตอรี่ที่แอปใช้ในส่วน

การใช้แบตเตอรี่

เคล็ดลับทั่วไปในการใช้งานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพแบตเตอรี่

เคล็ดลับต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ได้

ลดระดับความสว่างของหน้าจอ โปรดดู

การตั้งค่าหน้าจอในหน้า63

ปิด Bluetooth®, Wi-Fi และบริการระบุตําแหน่งที่ตั้งเมื่อไม่ต้องการใช้คุณสมบัติเหล่านี้

ปิดอุปกรณ์หรือเปิดโหมดเครื่องบิน หากอยู่ในบริเวณที่ไม่มีสัญญาณหรือสัญญาณอ่อน มิฉะนั้นอุปกรณ์จะ

สแกนหาเครือข่ายที่พร้อมใช้งานซํ้าๆ ซึ่งทําให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่

ใช้เครือข่าย Wi-Fi แทนการโรมมิ่งเมื่อใช้งานในต่างประเทศ การโรมมิ่งเป็นการสแกนหาเครือข่ายในพื้นที่

และทําให้เปลืองแบตเตอรี่มากขึ้นเนื่องจากอุปกรณ์จะต้องรับส่งข้อมูลโดยใช้กําลังไฟที่มากขึ้น โปรดดู

Wi-Fi

ในหน้า 52

เปลี่ยนการตั้งค่าการซิงค์อีเมล ปฏิทิน และรายชื่อ โปรดดู

การซิงโครไนซ์กับบัญชีออนไลน์ในหน้า59

ตรวจหาแอปพลิเคชันที่ใช้แบตเตอรี่สูงและพิจารณาใช้เคล็ดลับในการประหยัดพลังงานของเครื่องเมื่อใช้แอป

พลิเคชันเหล่านี้

เปลี่ยนระดับการแจ้งเตือนสําหรับแอป โปรดดู

การแจ้งเตือนในหน้า33

ปิดสิทธิ์การแชร์ตําแหน่งที่ตั้งสําหรับแอปพลิเคชัน โปรดดู

การตั้งค่าแอพพลิเคชั่นในหน้า65

ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่ใช้งาน โปรดดู

หน้าจอแอปพลิเคชันในหน้า28

ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรีของแท้จาก Sony เพื่อฟังเพลง อุปกรณ์แฮนด์ฟรีใช้แบตเตอรี่น้อยกว่าลําโพงของเครื่อง

รีสตาร์ทเครื่องเป็นระยะ

41

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

วิธีใส่ข้อยกเว้นในคุณสมบัติประหยัดพลังงานสําหรับแอป

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > แบตเตอรี่

3

แตะ แล้วเลือก

การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี คุณจะเห็นรายการแอปพลิเคชันที่ไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพ

4

หากต้องการเพิ่มหรือลบแอปพลิเคชันออกจากรายการนี้ ให้แตะ

แอป แล้วเลือกแอปพลิเคชันจากรายการ

เพื่อแก้ไขการตั้งค่าให้เหมาะสมที่สุด

5

รายการแอปพลิเคชันที่ไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพจะอัปเดตตามการตั้งค่าที่เลือกไว้

คุณจะไม่สามารถยกเว้นการเพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชันในโหมด Ultra STAMINA ได้

และยังกําหนดค่า การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี ได้จาก ตั้งค่า > แอปพลิเคชัน > > การเข้าถึงแบบพิเศษ

โหมด STAMINA

อุปกรณ์จะจํากัดหรือปิดใช้คุณสมบัติต่างกันไปตามระดับ STAMINA เพื่อลดการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ ซึ่งรวมไปถึง

ประสิทธิภาพในการแสดงผล ภาพเคลื่อนไหว และความสว่างของหน้าจอ การเพิ่มประสิทธิภาพรูปภาพ การซิงค์ข้อ

มูลแอปที่เล่นอยู่เบื้องหลัง การสั่น (ยกเว้นในกรณีมีสายเข้า) การสตรีมและ GPS (ขณะปิดหน้าจอ) จะแสดงใน

แถบสถานะ

หากใช้อุปกรณ์ที่มีผู้ใช้หลายคน คุณอาจต้องเข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของซึ่งก็คือผู้ใช้หลัก เพื่อเปิดหรือปิดการใช้งานโหมด

STAMINA

วิธีเปิดหรือปิดใช้โหมด STAMINA

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > แบตเตอรี่

3

แตะ

โหมด STAMINA แล้วแตะแถบเลื่อนเพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชัน หลังจากเปิดโหมด STAMINA แล้ว คุณ

สามารถเลือกตัวเลือกได้เพิ่มเติม เช่น ปรับเปอร์เซ็นต์การเริ่มใช้งานอัตโนมัติตามต้องการ

และยกเว้นการเพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชันในโหมด STAMINA จากเมนูการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่

โหมด Ultra STAMINA

แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานขึ้นอีก แต่แอปที่ใช้ได้มีจํากัดและระบบปิดอินเทอร์เน็ตมือถือและ Wi-Fi แล้ว ยังโทรและ

รับส่ง SMS ได้ตามปกติ หน้าจอหลักเปลี่ยนไปและ แสดงในแถบสถานะ

หากใช้อุปกรณ์ที่มีผู้ใช้หลายคน คุณอาจต้องเข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของซึ่งก็คือผู้ใช้หลัก เพื่อเปิดหรือปิดการใช้งานโหมด

STAMINA

วิธีเปิดใช้งานโหมด Ultra STAMINA

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > แบตเตอรี่

3

แตะ

โหมด Ultra STAMINA จากนั้นแตะ เปิดใช้งาน

4

ยืนยันเพื่อเปิดใช้งาน

คุณจะไม่สามารถยกเว้นการเพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชันในโหมด Ultra STAMINA ได้

วิธีปิดโหมด Ultra STAMINA

1

ลากแถบสถานะลงเพื่อเข้าไปยังแผงการแจ้งเตือน

2

แตะ

ปิดใช้งานโหมด Ultra STAMINA

3

แตะ

ตกลง

การปิดโหมด Ultra STAMINA จะเป็นการรีสตาร์ทเครื่อง

42

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น