Sony Xperia Z5 Compact - Pagkuha ng mga litrato at pagre-record ng mga video

background image

Pagkuha ng mga litrato at pagre-record ng mga video

1

Lens ng camera sa harap

2

Pumili ng mode ng pagkuha

3

Magpapalit-palit sa pagitan ng camera sa harap at pangunahing camera

4

Zoom in o out

5

Camera key – I-aktibo ang camera/Kumuha ng mga larawan/Mag-record ng mga video

6

Tingnan ang mga larawan at video

7

I-save ang lokasyon

8

Kumuha ng mga litrato o magrekord ng mga video

9

Bumalik nang isang hakbang o umalis sa camera

10 Mga setting ng mode ng pagkuha

11 Mga setting ng flash

Upang kumuha ng larawan sa screen ng lock

1

Upang i-aktibo ang screen, pindutin sandali ang power key .

2

Upang isaaktibo ang camera, i-touch at tagalan ang , pagkatapos ay i-swipe ito

kahit saan.

3

Pagkatapos bumukas ng camera, tapikin ang .

Maaari mong isaaktibo ang camera kapag naka-lock at hindi aktibo ang screen. Upang gawin

ito, pindutin ang pindutan ng camera. Pindutin ulit upang kumuha ng litrato.

Upang kumuha ng litrato gamit ang camera key

1

Isaaktibo ang camera.

2

Pindutin nang ganap ang pindutan ng camera.

Upang kumuha ng selfie gamit ang camera sa harap

1

Iaktibo ang camera.

2

Tapikin ang

.

3

Upang kumuha ng larawan, pindutin ang key ng camera.

Upang gamitin ang flash ng still camera

1

Kapag nakabukas ang camera, tapikin ang .

2

Piliin ang iyong nais na setting ng flash.

3

Kumuha ng litrato.

114

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang gamitin ang zoom function

Kapag nakabukas ang camera, mag-pinch in o magpalawak sa screen ng

camera.

Maaari mo ring gamitin ang volume key, pindutin ito nang pataas o pababa.

Upang i-enable ang function na ito, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Higit

pa > Gamit Volume key bilang.

Para mag-record ng video gamit ang camera key

1

Isaaktibo ang camera.

2

I-swipe ang screen upang piliin ang

.

3

Upang simulan ang pag-record ng video, pindutin ang camera key.

4

Upang itigil ang recording, pindutin ang camera key ulit.

Upang mag-record ng video

1

Isaaktibo ang camera.

2

Kung hindi napili ang video mode, mag-swipe sa screen para piliin ang

.

3

Itutok ang camera sa subject.

4

Upang simulan ang pagrerekord, tapikin ang .

5

Upang mag-pause habang nagrerekord ng video, tapikin ang . Upang ituloy ang

pagrerekord, tapikin ang .

6

Upang ihinto ang pagrerekord, tapikin ang .

Upang kumuha ng litrato kapag nagrerekord ng video

Upang kumuha ng larawan kapag nagrerekord ng video, tapikin ang . Kukuha

ng litrato agad kapag binitawan mo ang button ng camera

Upang tingnan ang iyong mga larawan at video

1

I-aktibo ang camera, pagkatapos ay mag-tap ng thumbnail upang magbukas ng

larawan o video.

2

Mag-flick pakaliwa o pakanan upang tingnan ang iyong mga larawan at video.

Para magtanggal ng larawan o video

1

Hanapin ang larawan o video na gusto mong tanggalin.

2

Tapikin ang screen para ipakita ang mga toolbar.

3

Tapikin ang .

4

Tapikin ang

I-DELETE para kumpirmahin.