Sony Xperia Z5 Compact - Pagdaragdag ng medikal at pang-emergency na impormasyon sa pakikipag-ugnayan

background image

Pagdaragdag ng medikal at pang-emergency na impormasyon sa

pakikipag-ugnayan

Magagawa mong magdagdag at mag-edit ng emergency na impormasyon sa

application na Mga Contact. Makakapagpasok ka ng mga detalyeng medikal, gaya ng

mga allergy at mga gamot na iniinom mo, pati na ng impormasyon tungkol sa mga

kamag-anak at kaibigan na maaaring makaugnayan kung sakaling magkaroon ng

emergency. Pagkatapos ng pag-set-up, maa-access ang iyong emergency na

impormasyon mula sa panseguridad na screen ng lock. Nangangahulugan ito na kahit

naka-lock ang screen, halimbawa, gamit ang isang PIN, pattern o password, makukuha

pa rin ng mga tauhan sa emergency ang iyong emergency na impormasyon.

1

Bumalik sa pangunahing screen ng Mga Contact

2

Tumingin ng higit pang mga opsyon

94

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

3

Ang medical at personal na impormasyon at tab na mga emergency na contact

4

Ang medical at personal na impormasyon

Upang ipasok ang iyong medikal na impormasyon

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin ang .

3

I-edit ang gustong impormasyon.

Upang magdagdag ng bagong emergency na contact

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

CONTACT > Magdagdag ng contact.

3

Tapikin ang contact na gusto mong gamitin bilang isang emergency na contact.

Ang emergency na contact ay dapat may kahit isang numero ng telepono na matatawagan ng

mga tauhan sa emergency. Kung naka-lock ang iyong device gamit ang isang panseguridad na

lock ng screen, ang numero ng telepono lang ng emergency na contact ang makikita ng

tauhan sa emergency, kahit na may iba pang impormasyon na ipinasok sa application na Mga

Contact.