Sony Xperia Z5 Compact - Pagpapadala ng impormasyon ng contact

background image

Pagpapadala ng impormasyon ng contact

Upang ipadala ang iyong business card

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin ang

AKO.

3

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Ibahagi.

4

Pumili ng magagamit na paraan ng paglipat at sundin ang mga tagubilin sa

screen.

Para magpadala ng contact

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin ang contact na may mga detalyeng gusto mong ipadala.

3

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Ibahagi.

4

Pumili ng magagamit na paraan ng paglipat at sundin ang mga tagubilin sa

screen.

95

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang magpadala ng maraming contact nang sabay-sabay

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

I-touch at tagalan ang isang contact, pagkatapos ay markahan o i-unmark ang

mga checkbox sa tabi ng mga contact na gusto mong ibahagi.

3

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Ibahagi.

4

Pumili ng magagamit na paraan ng paglipat at sundin ang mga tagubilin sa

screen.

Para ipadala ang lahat ng contact

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mag-import/mag-export > Ibahagi ang

lahat ng contact para simulang i-export ang lahat ng iyong contact.

3

I-drag pababa ang status bar. Kapag kumpleto na ang paglipat, tapikin ang

notification.

4

Pumili ng magagamit na paraan ng paglipat at sundin ang mga tagubilin sa

screen.