Sony Xperia Z5 Compact - Sửa ảnh bằng ứng dụng trình sửa Ảnh

background image

Sửa ảnh bằng ứng dụng trình sửa Ảnh

Bạn có thể sửa và áp dụng các hiệu ứng cho ảnh chụp gốc mà mình đã chụp bằng
camera. Ví dụ: bạn có thể thay đổi hiệu ứng ánh sáng. Sau khi bạn lưu ảnh đã sửa,
phiên bản gốc không thay đổi của ảnh chụp vẫn còn trên thiết bị của bạn.

Cách sửa ảnh chụp

Khi đang xem ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau
đó nhấn .

Cách cắt ảnh

1

Khi bạn đang xem ảnh, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ,
sau đó nhấn .

2

Nếu được nhắc, hãy chọn Trình sửa ảnh.

3

Nhấn > Xén.

4

Nhấn Xén để chọn một tùy chọn.

5

Để điều chỉnh khung cắt, hãy chạm và giữ mép của khung cắt này. Khi các hình
tròn ở các mép cạnh biến mất, hãy kéo vào trong hoặc ra ngoài để chỉnh lại
kích cỡ khung đó.

6

Để chỉnh lại kích cỡ tất cả các cạnh của khung cắt cùng lúc, hãy chạm và giữ
một trong bốn góc. Khi các vòng tròn ở các mép cạnh biến mất, hãy kéo góc
cho phù hợp.

7

Để di chuyển khung cắt đến một vùng khác trên ảnh, hãy chạm và giữ bên
trong khung, sau đó kéo khung đến vị trí mong muốn.

8

Nhấn

.

9

Để lưu bản sao của ảnh đã cắt, nhấn LƯU.

Cách áp dụng các hiệu ứng đặc biệt cho ảnh chụp

1

Khi bạn đang xem ảnh, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ,
sau đó nhấn .

2

Nếu được nhắc, hãy chọn Trình sửa ảnh.

3

Nhấn , hoặc , sau đó chọn một tùy chọn.

4

Sửa ảnh chụp như mong muốn rồi nhấn LƯU.

Cách thêm hiệu ứng khung ảnh vào ảnh

1

Khi bạn đang xem ảnh, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ,
sau đó nhấn .

2

Nếu được nhắc, hãy chọn Trình sửa ảnh.

3

Nhấn , sau đó chọn một tùy chọn.

4

Để lưu bản sao của ảnh đã sửa, nhấn LƯU.

Cách điều chỉnh cài đặt ánh sáng cho ảnh

1

Khi bạn đang xem ảnh, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ,
sau đó nhấn .

2

Nếu được nhắc, hãy chọn Trình sửa ảnh.

3

Nhấn , rồi chọn một tùy chọn và sửa như ý muốn.

4

Để lưu bản sao của ảnh đã sửa, nhấn LƯU.

118

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách đặt mức bão hòa màu trong ảnh chụp

1

Khi bạn đang xem ảnh, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ,
sau đó nhấn .

2

Nếu được nhắc, hãy chọn Trình sửa ảnh.

3

Nhấn , sau đó chọn một tùy chọn.

4

Để lưu bản sao của ảnh đã sửa, nhấn LƯU.