Sony Xperia Z5 Compact - Tránh các mục nhập trùng lặp trong ứng dụng Danh bạ

background image

Tránh các mục nhập trùng lặp trong ứng dụng Danh bạ

Nếu đồng bộ hóa danh bạ với tài khoản mới hoặc nhập thông tin liên hệ theo cách
khác, bạn có thể bị trùng lặp các mục nhập trong ứng dụng Danh bạ. Nếu điều này
xảy ra, bạn có thể liên kết các mục nhập trùng lặp để tạo thành một mục nhập duy
nhất. Nếu vô tình liên kết các mục nhập, bạn có thể hủy liên kết chúng lại sau.

88

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách liên kết liên lạc

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào rồi nhấn .

2

Nhấn và giữ liên lạc mà bạn muốn liên kết với liên lạc khác.

3

Đánh dấu hộp kiểm bên cạnh liên lạc mà bạn muốn liên kết.

4

Nhấn , sau đó nhấn Liên kết. Thông tin từ liên lạc đầu tiên sẽ được hợp nhất
với liên lạc thứ hai và các liên lạc đã liên kết sẽ được hiển thị dưới dạng một
liên lạc trong danh sách Liên lạc.

5

Nhấn LIÊN KẾT để xác nhận.

Cách tách các liên lạc đã liên kết

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào , sau đó nhấn vào .

2

Nhấn vào liên lạc đã liên kết mà bạn muốn sửa rồi nhấn .

3

Nhấn , sau đó nhấn Hủy liên kết.

4

Nhấn HỦY LIÊN KẾT để xác nhận.