Sony Xperia Z5 Compact - Chế độ máy bay

background image

Chế độ máy bay

Ở Chế độ máy bay, các thiết bị thu phát mạng và sóng vô tuyến được tắt để ngăn
ngừa nhiễu sóng thiết bị nhạy cảm. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi
khẩn cấp, chơi trò chơi, nghe nhạc, xem video và các nội dung khác, miễn là tất cả
các nội dung này được lưu trên thẻ nhớ hoặc bộ nhớ trong của bạn. Bạn cũng có thể
được thông báo bằng báo thức nếu báo thức đã được kích hoạt.

Việc bật Chế độ máy bay sẽ giúp giảm tiêu hao pin.

138

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách bật hoặc tắt Chế độ máy bay

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Thêm.

3

Nhấn vào thanh trượt Chế độ máy bay.

139

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.