Sony Xperia Z5 Compact - Bảo hành, SAR và hướng dẫn sử dụng

background image

Bảo hành, SAR và hướng dẫn sử dụng

Để biết thêm thông tin về bảo hành, Hệ số hấp thụ tiêng (SAR) và hướng dẫn an toàn,
hãy đọc Thông tin quan trọng được cung cấp theo Cài đặt > Giới thiệu về điện
thoại
> Thông tin pháp lý trên thiết bị của bạn. Để biết thông tin về FCC ID, nhấn
Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Chứng nhận.