Sony Xperia Z5 Compact - Công nghệ không dây Bluetooth®

background image

Công nghệ không dây Bluetooth®

Sử dụng chức năng Bluetooth® để gửi tập tin đến các thiết bị Bluetooth® tương thích
khác hoặc để kết nối với các phụ kiện rảnh tay. Kết nối Bluetooth® hoạt động tốt hơn
trong khoảng 10 mét (33 foot) và không bị vật rắn che chắn. Trong một vài trường
hợp, bạn phải ghép nối thủ công thiết bị của mình với các thiết bị Bluetooth® khác.

Khả năng tương tác và tương thích giữa các thiết bị Bluetooth® có thể khác nhau.

Nếu bạn đang sử dụng thiết bị có nhiều người dùng, mỗi người dùng có thể thay đổi cài đặt
Bluetooth® và những thay đổi đó sẽ ảnh hưởng đến tất cả người dùng.

Cách bật hoặc tắt chức năng Bluetooth

®

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Bluetooth.

3

Nhấn vào thanh trượt Bluetooth để bật hoặc tắt chức năng.

Đặt tên cho thiết bị

Bạn có thể đặt tên cho thiết bị của mình. Tên này sẽ hiển thị cho các thiết bị khác thấy
sau khi bạn đã bật chức năng Bluetooth

®

và thiết bị của bạn được cài ở chế độ hiển

thị.

Cách đặt tên cho thiết bị

1

Hãy bảo đảm rằng chức năng Bluetooth

®

được bật.

2

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn .

3

Tìm và nhấn Cài đặt > Bluetooth.

4

Nhấn > Đổi tên thiết bị này.

5

Nhập tên cho thiết bị.

6

Nhấn ĐỔI TÊN.

Ghép nối với thiết bị Bluetooth

®

khác

Khi bạn ghép nối thiết bị của mình với thiết bị khác, chẳng hạn bạn có thể kết nối thiết
bị với tai nghe Bluetooth

®

hoặc bộ thiết bị xe hơi Bluetooth

®

và sử dụng các thiết bị

khác này để chia sẻ nhạc.

Khi bạn ghép nối thiết bị của mình với thiết bị Bluetooth

®

khác, thiết bị của bạn sẽ ghi

nhớ ghép nối này. Khi ghép nối thiết bị với thiết bị Bluetooth

®

lần đầu, bạn có thể cần

nhập mật mã. Thiết bị của bạn sẽ tự động thử mật mã chung 0000. Nếu mật mã này
không hoạt động, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng cho thiết bị Bluetooth

®

của bạn

131

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

để nhận được mật mã thiết bị. Bạn không cần nhập lại mật mã vào lần sau bạn kết
nối thiết bị Bluetooth

®

đã được ghép nối trước đây.

Một số thiết bị Bluetooth

®

, ví dụ như hầu hết tai nghe Bluetooth

®

đòi hỏi bạn ghép và nối với

thiết bị khác.

Bạn có thể ghép nối thiết bị của mình với một số thiết bị Bluetooth

®

, nhưng bạn chỉ có thể kết

nối với một cấu hình Bluetooth

®

cùng lúc.

Cách ghép nối thiết bị của bạn với thiết bị Bluetooth

®

khác

1

Đảm bảo rằng thiết bị mà bạn muốn ghép nối đã được kích hoạt chức năng
Bluetooth

®

và hiển thị với các thiết bị Bluetooth

®

khác.

2

Từ Màn hình chính của thiết bị, nhấn vào .

3

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Bluetooth.

4

Nhấn vào thanh trượt Bluetooth để bật chức năng này. Danh sách các thiết bị
Bluetooth

®

khả dụng sẽ xuất hiện.

5

Nhấn vào thiết bị Bluetooth

®

mà bạn muốn ghép nối.

6

Nhập một mật mã, nếu được yêu cầu hoặc xác nhận cùng một mật mã trên cả
hai thiết bị.

Cách kết nối thiết bị của bạn với thiết bị Bluetooth

®

khác

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Bluetooth.

3

Nhấn vào thiết bị Bluetooth

®

mà bạn muốn kết nối.

Cách hủy ghép nối thiết bị Bluetooth

®

1

Từ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Bluetooth.

3

Trong Thiết bị được ghép nối, nhấn vào bên cạnh tên của thiết bị mà bạn
muốn hủy ghép nối.

4

Nhấn QUÊN.

Dùng công nghệ Bluetooth

®

để gửi và nhận các mục nội dung

Sử dụng công nghệ Bluetooth

®

để chia sẻ các mục nội dung với các thiết bị khác có

hỗ trợ Bluetooth

®

như điện thoại hoặc máy tính. Bạn có thể gửi và nhận các mục nội

dung sau đây:

Ảnh chụp và video

Tập tin âm thanh và nhạc

Trang web

Cách gửi các mục bằng Bluetooth

®

1

Thiết bị nhận: Đảm bảo chức năng Bluetooth

®

đang bật và thiết bị đang được

hiển thị đối với các thiết bị Bluetooth

®

khác.

2

Thiết bị gửi: Mở ứng dụng có chứa mục mà bạn muốn gửi và cuộn đến mục
đó.

3

Tùy thuộc vào ứng dụng và mục bạn muốn gửi, bạn có thể cần phải, chẳng hạn
như, chạm và giữ mục đó, mở mục đó và bấm .

4

Chọn Bluetooth.

5

Bật Bluetooth

®

nếu bạn được yêu cầu làm như vậy.

6

Nhấn vào tên thiết bị nhận.

7

Thiết bị nhận: Nếu được nhắc, hãy chấp nhận kết nối.

8

Thiết bị gửi: Nếu được nhắc, hãy xác nhận việc truyền dữ liệu đến thiết bị
nhận.

9

Thiết bị nhận: Chấp nhận mục gửi đến.

132

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách nhận các mục qua Bluetooth

®

1

Đảm bảo rằng chức năng Bluetooth

®

bật và hiển thị với các thiết bị Bluetooth

®

khác.

2

Thiết bị gửi bắt đầu gửi dữ liệu đến thiết bị của bạn.

3

Nếu được nhắc, nhập cùng mật mã trên cả hai thiết bị hoặc xác nhận mật mã
gợi ý.

4

Khi bạn được thông báo về tập tin đang đến thiết bị, kéo thanh trạng thái xuống
dưới và nhấn vào thông báo để chấp nhận truyền tập tin.

5

Nhấn Chấp nhận để bắt đầu truyền tập tin.

6

Để xem tiến trình chuyển, kéo thanh trạng thái xuống dưới.

7

Để mở một mục đã nhận, kéo thanh trạng thái xuống dưới và nhấn vào thông
báo liên quan.

Cách xem tập tin bạn đã nhận bằng Bluetooth®

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Bluetooth.

3

Nhấn và chọn Hiển thị các tệp đã nhận.

133

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.