Sony Xperia Z5 Compact - Kết nối thiết bị của bạn với phụ kiện USB

background image

Kết nối thiết bị của bạn với phụ kiện USB

Bạn có thể sử dụng một bộ chuyển đổi USB Host để kết nối thiết bị của mình vào các
phụ kiện USB như thiết bị lưu trữ dung lượng lớn hoặc chuột. Nếu thiết bị USB có đầu
nối micro USB, bộ chuyển đổi USB Host sẽ không cần thiết. Các bộ chuyển đổi USB
Host này được bán riêng. Sony không đảm bảo rằng tất cả các phụ kiện USB đều
được thiết bị của bạn hỗ trợ.

Thiết bị này có một cổng USB không nắp. Nếu thiết bị của bạn tiếp xúc với nước, hãy đảm bảo
rằng cổng USB đã khô hoàn toàn trước khi láp cáp USB.

128

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.