Sony Xperia Z5 Compact - Lịch

background image

Lịch

Sử dụng ứng dụng Lịch để quản lý thời gian biểu của bạn. Nếu bạn đã đăng nhập và
đồng bộ hóa thiết bị của mình với một hoặc nhiều tài khoản trực tuyến có lịch, ví dụ
như tài khoản Google™ hoặc Xperia™ với tài khoản Facebook, các sự kiện lịch từ
những tài khoản này cũng sẽ xuất hiện trong ứng dụng Lịch. Bạn có thể chọn lịch
mình muốn tích hợp vào chế độ xem Lịch kết hợp.
Khi đến giờ cuộc hẹn, thiết bị sẽ phát âm báo để nhắc bạn. Ngoài ra, cũng xuất
hiện trên thanh trạng thái.

1

Chọn một kiểu xem và các lịch bạn muốn xem

2

Quay lại ngày hiện tại

3

Truy cập cài đặt và các tùy chọn khác

4

Vuốt sang trái hoặc phải để duyệt nhanh hơn

5

Ngày đã chọn

6

Chương trình làm việc cho ngày đã chọn

7

Thêm sự kiện lịch

Cách tạo sự kiện lịch

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn Lịch.

2

Nhấn .

3

Nếu bạn đã đồng bộ hóa lịch với một hoặc nhiều tài khoản, hãy chọn tài khoản
lưu sự kiện bạn muốn thêm. Nếu bạn chỉ muốn thêm sự kiện này trên thiết bị,
hãy nhấn Lịch trên thiết bị.

4

Nhập hoặc chọn thông tin mong muốn và thêm người tham dự vào sự kiện.

5

Để lưu sự kiện và gửi lời mời, hãy nhấn Lưu.

Cách xem sự kiện lịch

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn Lịch.

2

Nhấn vào sự kiện mà bạn muốn xem.

Cách xem nhiều lịch

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn Lịch.

2

Nhấn , sau đó đánh dấu các hộp kiểm cho các lịch bạn muốn xem.

Cách thu phóng chế độ xem lịch

Khi chế độ xem Tuần hoặc Ngày được chọn, kéo màn hình để phóng to.

140

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách hiển thị ngày nghỉ lễ trong ứng dụng Lịch

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn Lịch.

2

Nhấn , sau đó nhấn Cài đặt.

3

Nhấn Quốc lễ.

4

Chọn một tùy chọn hoặc kết hợp của các tùy chọn, sau đó nhấn OK.

Cách hiển thị ngày sinh trong ứng dụng Lịch

1

Từ Màn hình chủ, nhấn vào , sau đó nhấn vào Lịch.

2

Nhấn vào , sau đó nhấn vào Cài đặt> Sinh nhật.

3

Kéo thanh trượt bên cạnh Sinh nhật sang phải.

Cách hiển thị dự báo thời tiết trong ứng dụng Lịch

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn Lịch.

2

Nhấn , sau đó nhấn Cài đặt.

3

Nhấn Dự báo thời tiết, rồi kéo thanh trượt bên cạnh Dự báo thời tiết sang
phải.

4

Nếu dịch vụ định vị bị tắt, hãy nhấn Địa chỉ nhà riêng, sau đó tìm kiếm thành
phố bạn muốn thêm.

Để biết thêm thông tin về cách bật dịch vụ định vị, hãy xem Sử dụng dịch vụ định vị trên
trang 137.

Cách thay đổi cài đặt dự báo thời tiết trong ứng dụng Lịch

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn Lịch.

2

Nhấn , sau đó nhấn Cài đặt.

3

Nhấn Dự báo thời tiết.

4

Điều chỉnh cài đặt theo ý muốn.