Sony Xperia Z5 Compact - Phím tắt và thư mục

background image

Phím tắt và thư mục

Sử dụng phím tắt và thư mục để quản lý ứng dụng và giữ cho Màn hình chủ gọn
gàng.

1

Truy cập ứng dụng bằng phím tắt

2

Truy cập thư mục chứa các ứng dụng.

Cách thêm phím tắt ứng dụng vào Màn hình chủ

1

Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chủ cho đến khi thiết bị rung nhẹ và
menu tùy chỉnh xuất hiện.

2

Trong menu tùy chỉnh, nhấn Ứng dụng.

3

Cuộn qua danh sách các ứng dụng và chọn một ứng dụng. Ứng dụng đã chọn
được thêm vào Màn hình chủ.

Ở bước 3, thay vào đó bạn có thể nhấn Phím tắt và sau đó chọn ứng dụng từ danh sách có
sẵn. Nếu bạn sử dụng phương pháp này để thêm phím tắt, một số ứng dụng có sẵn sẽ cho
phép bạn thêm chức năng cụ thể vào phím tắt.

Cách di chuyển mục trên Màn hình chủ

Chạm và giữ một mục đến khi thiết bị rung, sau đó kéo mục đó vào vị trí mới.

Cách xóa một mục khỏi Màn hình chủ

Chạm và giữ một mục cho đến khi thiết bị rung, sau đó kéo mục đó vào Xóa
khỏi màn hình chính
ở trên đầu màn hình.

Cách tạo thư mục trên Màn hình chủ

Chạm và giữ một biểu tượng ứng dụng hoặc lối tắt cho đến khi thiết bị rung,
sau đó kéo và thả lên một biểu tượng ứng dụng hoặc lối tắt khác.

31

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách thêm mục vào thư mục trên Màn hình chủ

Chạm và giữ một mục đến khi nó phóng to lên và thiết bị rung nhẹ, sau đó kéo
mục đó vào thư mục.

Cách đổi tên thư mục trên màn hình Chủ

1

Nhấn vào thư mục để mở.

2

Nhấn vào thanh tựa đề của thư mục để hiển thị trường Tên thư mục.

3

Nhập tên mới của thư mục và nhấn Xong.