Sony Xperia Z5 Compact - Quản lý nội dung video

background image

Quản lý nội dung video

Cách xem thông tin về phim

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào sau đó tìm và nhấn vào Video.

2

Nhấn vào để mở menu màn hình chủ rồi nhấn vào Thiết bị di động.

3

Duyệt qua các loại khác nhau và tìm video mong muốn.

4

Nhấn vào hình thu nhỏ của video.

Cách xóa video

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào sau đó tìm và nhấn vào Video.

2

Nhấn vào để mở menu màn hình chủ rồi nhấn vào Thiết bị di động.

3

Duyệt qua các loại khác nhau và tìm video mong muốn.

4

Nhấn vào hình nhỏ của video rồi nhấn vào .

5

Nhấn lại vào Xóa để xác nhận.